Hội đồng cổ đông

AI phát hiện người cô đơn qua giọng nói

01/10/2020

80 người cao tuổi trong dự án nghiên cứu của đại học California, San Diego, Mỹ được phỏng vấn và ghi âm. Sau đó các nhà nghiên cứu sử dụng các công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên bao gồm phần mềm Hiểu Ngôn ngữ Tự nhiên IBM Watson (WNLU) để định lượng và đánh giá cảm xúc.

Mess